FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
आ.व २०७९।८० सामाजिक सूरक्षा प्रथम त्रैमासिक नामावली Wednesday, November 2, 2022 - 16:02 PDF icon सामाजिक सुरक्षा बिवरण पहिलो त्रैमासीक २०७९.pdf
आ.व २०७८।०७९ को चौथो त्रैमासिक सा. सु. वितरण प्रतिवेदन Tuesday, August 9, 2022 - 11:26 Image icon Image (2).jpg
आ.व. २०७८।०७९ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन Wednesday, June 29, 2022 - 14:54 Image icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन.jpg
आ.व. २०७८।७९ दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन Friday, May 27, 2022 - 14:00 PDF icon सा.सु दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf
त्रियुगा नगरपालिका आ.व. 20७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली Friday, May 27, 2022 - 13:56 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा नामावली.pdf
आ.व २०७८।७९ पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रतिवेदन Monday, December 20, 2021 - 13:57 PDF icon samajik surakshya pahilo traimasik.pdf
सामाजिक सुरक्षा आ .व २०७८/०७९ पहिलो त्रैमासिक निकासा Monday, October 4, 2021 - 11:20 PDF icon आ व २०७८७९ सामाजिक सुरक्षा निकासा विवरण.pdf
आ.व. २०७३/०७४ मा दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Wednesday, February 1, 2017 - 11:44
आ वा २०७३/०७४ मा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Friday, February 12, 2016 - 12:08 PDF icon क वर्ग अपांग हरुको नामावली , PDF icon ख वर्ग अपांग हरुको नामावली , PDF icon एकल महिलाहरुको नामावली , PDF icon जेष्ठ नागरिक हरुको नामावली , PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक हरुको नामावली , PDF icon दलित बालबालिकाहरुको नामावली
आ.व. २०७२/०७३ मा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Sunday, May 31, 2015 - 13:57 PDF icon वार्ड नं. १.pdf, PDF icon वार्ड नं. २.pdf, PDF icon वार्ड नं. ३.pdf, PDF icon वार्ड नं. ४.pdf, PDF icon वार्ड नं. ५.pdf, PDF icon वार्ड नं. ६.pdf, PDF icon वार्ड नं. ७.pdf, PDF icon वार्ड नं. ८.pdf, PDF icon वार्ड नं. ९.pdf, PDF icon वार्ड नं. १०.pdf, PDF icon वार्ड नं. ११.pdf, PDF icon वार्ड नं. १२.pdf, PDF icon वार्ड नं. १३.pdf, PDF icon वार्ड नं. १४.pdf, PDF icon वार्ड नं. १५.pdf, PDF icon वार्ड नं. १६.pdf, PDF icon वार्ड नं. १७.pdf