FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

नगरपालिका बाट संचालन हुने विभिन्न सेवा र सोको शुल्क सम्बन्धि जानकारी 

त्रियुगा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गाईघाट,उदयपुर

विषयगत शाखाहरुको

नागरिक वडापत्र

क्र.सं.

सेवाको किसिम/विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार शाखा/उपशाखा/इकाइ/ वा सम्बन्धित अधिकारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

समय

दस्तुर, शूल्क (निवेदन दस्तुरसहित)

 

 

उजुरी तथा विवाद सम्बन्धि निवेदन दर्ता

 • न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको त्रियुगा नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, २०७५ को अनुसूचि-१ बमोजिम रित पुगेको निवेदनपत्र
 • सम्बन्धित निवेदकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
 • विवादसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कागजातहरु

हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा कार्यविधि बमोजिम

100।

न्यायिक समिति / कानून शाखा

 

म्याद तामेली

 • सम्बन्धित निवेदनको प्रतिलिपी
 • म्याद तामेली पत्र

निवेदन दर्ता भएको 7 दिनभित्र

निशूल्क

 

 

उजुरी तथा विवादको लिखित जवाफ दर्ता

 • ऐनको अनुसूची-२ बमोजिम रित पुगेको निवेदनपत्र
 • सम्बन्धित निवेदकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
 • विवादसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कागजातहरु

म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र

100

 

 

मेलमिलाप

 • अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा दुवै पक्षहरुको मिलापत्रका लागि मेलमिलाप गराइपाउँ भन्ने संयुक्त निवेदन

विवाद दर्ता भएको तीन महिना अर्थात ९० दिनभित्र

पक्षहरुको आपसी सहमतिमा ५००/००

मेलमिलापकर्ता/न्यायिक समिति

 

निरुपण हुने अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निर्णय र संरक्षाणात्मक आदेश जारी

 • निवेदनमा पेश गरिएका संलग्न आवश्यक प्रमाण कागजातहरु
 • पक्षा विपक्षीका साक्षीहरुको बयान
 • बकपत्र
 • विवादित पक्षहरुको स्वीकारोक्ति
 • पक्षको अवस्था
 • अन्य सम्बन्धित प्रमाण

विवाद दर्ता भएकी तीन महिना/९० दिनभित्र

निशूल्क

न्यायिक समिति

 

 

निर्णय कार्यान्वयन

 1. अचल सम्पतिको हकमा
 • घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार किल्ला सडकसंग जोडिएको/नजोडिएको अवस्था
 • घर रहेको भए घरको तला तथा कवच र सम्भव भएसम्म वर्गफिट
 • घरजग्गाको अवस्थिति आवास वा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रको व्यहोरा
 • घर जग्गाको स्वामित्व रहेको व्यक्तिको वा स्वामित्व वा फरक व्यक्तिको भोग चलन गर्नेको नाम,थर
 • घरमा भएको लगापात तथा खरिद विक्री हुने न्युनतम मूल्य उल्लेख गरी अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा पेश भएको निवेदन

ख) चल सम्पतिको हकमा

 • स्रोत खुलेको यथासम्भव नगद रहेको बैंक खाता वा कुनै सहकारी वा बचत संस्थामा रहेको रकम

विवाद दर्ता भएको तीन महिना/९० दिनभित्र

निशूल्क

न्यायिक समिति

 

कानूनी राय, परामर्श सेवा

 • आवश्यकता अनुसार

जुनसुकै समयमा

निशूल्क

कानून शाखा प्रमुख

 

"घ"  वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र

 • तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन (अनुसूची-१) बमोजिम
 • घ वर्गको निर्माण व्यवसायीको लागि आवश्यक योग्यता (अनुसूची-५) बमोजिम पूरा भएको हुनुपर्ने
 1. आर्थिक क्षमता- प्राइभेट वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनि वा साझेदारी फर्मको रुपमा घटीमा पाँच लाख रुपैंयाको चालु पूँजि देखाइ उद्योगको विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
 2. मुख्य जनशक्ति विवरण-मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण एक जना प्राविधिक, कुनैपनि विषयमा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण एकजना प्रशासनिक र वाणिज्यशास्त्र/अर्थशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण एक जना जनशक्तिको सेवा पूरा समय प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
 3. मेशिन र उपकरण
 1. ट्रिपर/ट्रयाक्टर - एक / एक थान
 2. मिक्सर-१ थान
 3. Theodolite/Level Machine- एक सेट
 4. वाटर पम्प- ३ थान
 5. भाइब्रेटर-३ थान
 • जाँचबुझ समितिको निर्णय तथा कार्यपालिका बैठक निर्णय

रु ८०००।

राजश्व शाखा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नवीकरण

 • तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन (अनुसूची-६ बमोजिम)
 • घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिस
 • इजाजतपत्रको प्रमाणपत्र
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सिफारिस, कर तिरेको रसिद
 • कार्यविधिको अनुसूची-२ बमोजिमको चालु आ.व.को दस्तुर तिरेको नगदी रसिदको प्रमाणपत्र
 • कार्यविधिको अनुसूची-४ बमोजिमको पासबुक भरी पेश गर्नुपर्ने ।
 • अन्य भए आवश्यक कागजात ।

सोही दिन वा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको मितिले आश्विन मसान्तसम्म रु. ४000 चैत्र मसान्तसम्म दोब्बर दस्तुर

राजश्व शाखा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१०

सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षणको लागि स्वीकृति प्रदान

 • संस्थाको साधारण सभाले पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत तोकी लेखा परीक्षक नियुक्त गरेको निर्णयको प्रतिलिपी
 • लेखा परीक्षण गर्ने आ.व. सम्मको आय व्यय विवरण र सम्बन्धित लेखा परीक्षकको प्रमाणपत्रहरु

कागजात र प्रमाणहरु पूरा भएमा सोही दिन

निशूल्क

आर्थिक विकास शाखा

 

११

मालसामान आपूर्ति, निर्माणकार्य, परामर्श तथा अन्य सेवा सूचीकृत

 • सूचीकृत हुन चाहाने संस्था, फर्म वा व्यक्तिको निवेदन
 • संस्था वा फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र (नवीकरण गरिएको)
 • मूल्य अभिवृद्धि कर तथा स्‍थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र
 • कर चुक्ताको प्रमाणपत्र
 • आवश्यकता अनुसारको व्यवसायिक इजाजतपत्र

सोही दिन

रु. 50 निवेदन दस्तुर

शाखा प्रमुख

सार्वजानिक खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन उपशाखा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२

विनियम संसोधन

 • तोकिएको विभागीय मापदण्ड पूरा भएको सहकारी संघसंस्थाको विनियम संसोधनकव लागि संस्थाको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ५१प्रतिशत उपस्थित भइ कम्तीमा २/३ बहुमतबाट विनियम संसोधनको प्रस्ताव पारित भएको साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपी
 • विनियम संसोधन गर्न निर्णय भएको मिति सम्ममा संस्थासंग आबद्ध कुल सदस्य संख्या प्रमाणित भएको पत्र र ३ महले फारम

सहकारी ऐन नियम अनुसार कागजात र प्रमाणहरु पूरा भएमा १५ दिनभित्र

निशूल्क

शाखा प्रमुख

आर्थिक विकास शाखा

 

१३

घरनक्सा पास

 • सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 • एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
 • प्रमाणित ट्रेस नक्साको प्रतिलिपी
 • ब्लु प्रिन्ट नक्साको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको चार किल्ला प्रमाणित सिफारिस
 • मान्यता प्राप्त कन्सलटेन्सीबाट तयार भएको घरको नक्सा

कुनै उजुरी नपरेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनपछि

फ्रेम स्ट्रक्चर व्यापारिक भवन प्रति वर्ग फिट रु.६।

आवासीय भवन प्रति वर्ग फिट रु.५।

लोड वेयरिङ भवन रु.4।

शाखा प्रमुख

पूर्वाधार तथा भवन नियमन शाखा

 

१४

घरनक्सा नामसारी

 • सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • साविक जग्गाधनीको नामवाट
 • नगरपालिकामा पास भएको घर नक्सा
 • वडा कार्यालयको नामसारी पत्र

प्रक्रिया पुगी आएमा सोही दिन

एकाघर सगोलमा नामसारी रु. ५१०।

एकाघरभन्दा बाहिर नामसारी रु. ७६०।

पूर्वाधार तथा भवन नियमन शाखा

 

१५

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र सिफारिस

 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न सिफारिस
 • नगरपालिकाबाट पास भएको घरको नक्सा ।
 • घरको अगाडि र कुनै कुनाबाट दुवै
 • साइडको क्षेत्र आउने गरी खिचिएको फोटो १/१ प्रति गरी २ प्रति
 • सम्बन्धित जग्गाधनीको पासपोर्ट साइजको फोटो २ थान

प्रक्रिया पुगी आएमा सोही दिन

रु. ५१०।

पूर्वाधार तथा भवन नियमन शाखा

 

१६

घरनक्सा प्रतिलिपी

 • सम्बन्धित व्यक्तिको सक्कलै निवेदन
 • नक्सा बिग्रिएको भए बिग्रेको नक्साको कपी
 • साविक पास भएको घर नक्सा बनाइ ल्याउनुपर्ने

प्रक्रिया पुगी आएमा सोही दिन

रु.510।

पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा

 

१७

घर मूल्यांकन सिफारिस

 • नगरपालिकामा पास भएको भए सो को प्रमाणित नक्सा
 • घर भएको भनी अमीनको प्रतिवेदन
 • पास नभएको घर भए सो घरको अमिनले स्थलगत रुपमा खटिइ लिएको घरको फोटो र लम्बाइ तथा चौडाइको नाप

प्रक्रिया पुगी आएमा सोही दिन

 1.  भित्र काँचो बाहिर पाकेको इटामा माटोको जोडाइ भएको वा काठै काठबाट बनेको र जस्ता झिगटी, टायल र एसबेस्टसको छाना भएको घर प्रतिवर्ग फिट रु.५००
 2. भित्र बाहिर पाको इटा वा ढुंगामा माटोको जोडाभ भइ भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान गरिएको वा जस्ता, टायल, झिगटि एसबेस्टसको छाना भएको घर प्रतिवर्ग फिट रु.600।
 3. भिध बाहिर पाको इटा वा ढुंगामा सिमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान (आरसिसी वा आरविसी) गरिएको घर प्रतिवर्ग फिट रु.१२५०।
 4. आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चरमा लिफ्ट एस्कलेटर जडान भएको घर प्रतिवर्ग फिट रु.१९००।
 5. स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, फविङ्ग्स, फाइवर वा यस्तै संरचना प्रतिवर्ग फिट रु.१६००।

 

 

१८

कार्यक्रम संचालन पेश्की लिनुपर्दा

 • निर्धारित ढाँचामा निवेदन
 • स्वीकृत प्रस्तावना
 • विनियोजित बजेट देखिने बजेट पुस्तिकाको प्रतिलिपी

सोही दिन

निशूल्क

प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

१९

पेश्की फर्स्योट गर्न आउदा

 • निर्धारित ढाँचामा निवेदन
 • वास्तविक रुपमा भएको खर्चको शीर्षकगत तेरिज
 • स्वीकृत प्रस्तावनाको सक्कल प्रतिलिपी
 • कार्यक्रम संचालन र सम्पन्न भएको झल्किने फोटाहरु
 • मालसमान खरिदको सक्कल बिल भर्पाई, र मालसमान विवरण तथा रकम बुझाएको भरपाइ
 • उपस्थिति प्रतिलिपी
 • जुन वडामा कार्यक्रम संचालन भएको उक्त वडाको सिफारिस तथा सम्बन्धित शाखाको सिफारिस
 • विनियोजित बजेट देखिने बजेट पुस्तिकाको प्रतिलिपी
 • कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदनसो

सोही दिन

निशूल्क

प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

२०

योजना कार्यक्रमको भुक्तानी

 • निर्धारित ढाँचामा निवेदन
 • खर्चको शीर्षकगत तेरिज
 • विनियोजित बजेट देखिने बजेट पुस्तिकाको प्रतिलिपी
 • स्वीकृत प्रस्तावना
 • जुन वडामा कार्यक्रम संचालन भएको हो उक्त वडाको सिफारिस वा सम्बन्धित शाखाको सिफारिस
 • सम्झौता पत्र र कार्यादेश
 • कबुलियतनामा, सार्वजानिक सुनुवाइ, तथा सार्वजानिक परीक्षणको प्रतिवेदन
 • मालसामान खरिदको सक्कल बिल भरपाइ, र माल सामान वितरण तथा रकम बुझाएको भरपाइ,
 • उपस्थितिको प्रतिलिपी
 • कार्यक्रम संचालन र सम्पन्न भएको झल्किने फोटोहरु
 • अनुगमन समितिको निरीक्षण सिफारिस प्रतिवेदन
 • कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन

सोही दिन

निशूल्क

प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

२१

धरौटी फिर्ता

ठेक्का फर्महरुको हकमा

 • निर्धारित ढाँचामा निवेदन
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर चुक्ता प्रमाणपत्र
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर समायोजन पत्र
 • सम्बन्धित शाखा/उपशाखाको सिफारिस

उपभोक्ता समितिको हकमा

 • निर्धारित ढाँचामा निवेदन
 • उपभोक्ता समितिको धरौटी फिर्ता सम्बन्धि निर्णयको प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित शाखा/उपशाखाको सिफारिस

सोही दिन

निशूल्क

राजश्व शाखा

प्र.प्र.अ.

२२

विपन्न नागरिकको औषधि उपचार सिफारिस

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन र रु १० को टिकट
 • बिरामीको नागरिकताको प्रतिलिपी  नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पत्रको प्रतिलिपी)
 • बिरामी विपन्न नागरिक भएको सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 • बिरामीको रोग पहिचान भएको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनको प्रतिलिपी

आवश्यक कागजात पूरा भएमा सोही दिन

निशूल्क

जनस्वास्थ्य शाखा

प्र.

२३

१५ शैया अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र, तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्लिनिक दर्ता, संचालनको अनुमति र नियमन

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • तोकिएको आवश्यक कागजातहरु
 • पूर्वाधार तयार गरेको सम्पूर्ण कागजात तथा आशयपत्र

आवश्यक कागजात पूरा भएको ६ महिनाभित्र आशयपत्र स्वीकृत गर्ने

रु. 3000।

जनस्वास्थ्य शाखा

प्र.

२४

अपाङ्ग परिचयपत्र

 • नागरिकता/जन्मदर्ता/ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र/ जग्गाधनीपुर्जा/ मतदाता परिचयपत्र/ अपाङ्गताको आधारमा कुनै जागिर खाएको भए नियुक्ति पत्र वा जि.वि.स. मा दर्ता प्राप्त अपाङ्गता सम्बन्धि काम गर्ने संस्थाको सिफारिसको २ प्रति प्रतिलिपी
 • पासपोर्ट साइजको ३ प्रति फोटो
 • मेडिकल जाँचको प्रतिलिपी

पञ्जीकरण शाखाले तोकेको दिनमा तोकिएको कागजात पुगेको भए सोही दिन

निशूल्क

पञ्जीकरण शाखा

प्र.