स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

विपद सम्बन्धि निबेदन पेश गर्दा निम्न कागजातहरु समाबेश गर्नु पर्ने छ

Body: 

१) प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का सहितको सिफारिस पत्र

२) वडा सिफारिस पत्र 

३)निबेदन पत्र 

४) फोटो 

५) वडा स्तरीय विपद तथा बाताबरण ब्यबस्थापन समितिको निर्णय 

साथै यसै नगरपालिकाको वेबसाइट www.triyugamun.gov.np बाट समेत प्राप्त गर्न सकिने छ |