FAQs Complain Problems

वार्ड नं १

त्रियुगा नगरपालिका

गाईघाट उदयपुर

वडा प्राेफाइल

वडा नं. १

 

                           
  वडा कार्यालय रहेको स्थान जनसंख्या धरधुरी संख्या साक्षरता (प्रतिशत) घर भाडामा बस्ने विवरण्            
पुरुष महिला जम्मा                  
  जोगीदह २५३० २५८५ ५११५ ९४४ ९४            
                           
                           
  सामजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित जनसख्याका विवरण                  
  जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक (दलित)  एकल तथा विधुवा  लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती  पुर्ण अपाँगता भएका आंशिक अपाँगता भएका बाल सुरक्षा अनुदान प्राप्त जम्मा
  महिला पुरुष       महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष  
  ६८ ७५ १५ १२ ११६ - १९ २० २८ ३७१
                           
                           
  ऋण भएका परिवार र ऋण स्रोत ऋण स्रोत              
  ऋण भएका परिवार संख्या वित्तिय संस्था कोष सहकारी अन्य              
  २४३ ८१ १३ ३० ११९              
                           
                           
  सिन्चाई सुविधा अनुसार                        
  सुविधा पुगेको परिवार संख्या बाहै महिना सिन्चाई पुगेको परिवार संख्या वर्षातको मौसममा सिंचाई पुगेको              
    खेत पाखोबारी खेत पाखोबारी              
  ४३ १०   १०८              
                           
                           
  पशुपालन विवरण                        
  परिवार संख्या गाईबस्तुहरुको विवरण    
    गाई भैसी घोडा खच्चर बाख्ना भेडा सुँगुर बँगुर खरायो हाँस परेवा कुखुरा माछा पालन मौरी पालन    
  ६७० १२२६ ३६७ २१२२ १३० ३८ १३४२ ९८३    
                           
                           
  तहगत आधारमा शैक्षिक योग्यता                    
  जम्मा परिवार संख्या शिक्षित परिवार आधारभुत तह प्रवेशिका तह  प्रमाणपत्र तह स्नातक / स्नाकोत्तर विद्यावारिधि  
  महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष  
  ९४४ ८८९ २५३ ३६९ १३५ १२५ २५ २१      
                           
                           
  खानेपानी स्रोत                        
    ट्युववेल पाइप धारा ईनार कुवा खोलाको पानी मुलको पानी अन्य श्रोत            
    ५८५ २४५ ३४ २९ ३२ १९            
                           
                           
  सरसफाईको अवस्था                        
  जम्मा साधारण शौचालय साधारण शौचालय वाथरुम भएको वाथरुम भएको फ्लस भएको चर्पी नभएको              
  ९४४ ८२८ १०   ७१ ३५              
                           
                           
  निर्णय तहमा महिला सहभागिता                      
  जम्मा परिवार संख्या घरायसी खर्चको निर्णय विद्यालय व्यवस्थापनमा सहभागिता उद्योग व्यापार उपोभोत्ता समिति वैंकमा खाता सन्चालन घरायसी काममा संलग्न घरव्यवहार सम्बन्धि निर्णय          
  ९४४ ३६० १८४ ७१ १७७ १८१ ७२१ ३७४          
Nepali
Population: 
5115
Ward Contact Number: 
9841601034
Weight: 
0