स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

त्रियुगा नगरपालिका आवधिक योजनाको सन्क्षिप्त दस्ताबेज /Summary of periodic development Plan