उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

नागरिक बडापत्र

नगरपालिका बाट संचालन हुने विभिन्न सेवा र सोको सुल्क सम्बन्धि जानकारी