स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

बजेट तथा कार्यक्रम

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ वडागत ]

नगर सभा बाट पारित आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को बजेट [ वडागत ]

 • वार्ड नं १ ,२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६ 
  • आर्थिक 
  • कार्यालय संचालन 
  • पूर्वाधार 
  • संस्थागत 
  • सामाजिक
  • बाताबरण 

    

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ नगरपालिका ]

 • नगरपालिका तर्फ 
 1.  प्रशासन
 2.  आर्थिक 
 3. बाताबरण 
 4. पूर्वाधार 
 5. संस्तागत बिकास 
 6. सामाजिक