स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना