स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

सुपरिवेक्षक र गणक पदको पदसंख्या सम्बन्धमा