स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ नगरपालिका ]

  • नगरपालिका तर्फ 
  1.  प्रशासन
  2.  आर्थिक 
  3. बाताबरण 
  4. पूर्वाधार 
  5. संस्तागत बिकास 
  6. सामाजिक