FAQs Complain Problems

आ.व. २०७२/०७३ मा सम्पन्न योजनाहरुको विवरण

सि.नं. योजनाको नाम  क्रियाकलाप योजना संचालन हुने ठाउँ  जगेडा कोष कार्यक्रम  ईकाई  योजनाको कुल क्रियाकलाप   आयोजना कार्यान्वयनको तरिका  उपभोक्ता समितिको/ ठेकदारको नाम  उपभोक्ता समिति ठेकेदार सस्था/अध्यक्षको नाम  सम्पर्क नम्बर  आयोजना सम्झौता मिति  आयोजना सम्पन्न हुने मिति 
परिमाण  लागत रु 
कारागार पछाडि पहिरो नियन्त्रण- टंक श्रेष्‍ठको घर पछाडी पहिरो नियन्त्रण वडा नं. १ र २ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर १००००० उपभोक्ता समिति  पहिरो नियन्त्रण उ. समिति राज कपुर राई ९८६२८६३०४४ २०७३।०२।२६ २०७३।०३।१५
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बाटोमा ह्यूम पाईप कल्भर्ट निर्माण वडा नं. १ र २ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  वटा १००००० उपभोक्ता समिति  कल्भर्ट निर्माण उ.स. कुशल बाबु वस्नेत   २०७२।०९।२१ २०७२।१२।०2
सगरमाथा थरुहट रंगशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन खेलकूद वडा नं. ४ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  वटा ४००००० उपभोक्ता समिति  थरुहट उ. रङ्गशाला नि.उ.स. किरण राई ९८४१७८२७७२    
कार्की छापाखानाबाट पूर्व सडक नाला निर्माण नाली निर्माण वडा नं. २ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर ११७ ३००००० उपभोक्ता समिति  सडक नाला निर्माण उ.स. सुनिता घिमिरे (ओझा) ९८५२८३१०३० २०७२।१२।१९ २०७३।०२।१५
न्यू मोडेल स्कूल देखि रा.मा.वि. सम्म सडक ग्राभेल सडक वडा नं. ८ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर ५९४ ३००००० उपभोक्ता समिति  न्यू मोडेलस्कूल-रा.मा.वि. सडक ग्राभेल उ.स. नर वहादुर बि.क. ९८४२८४४१३४ २०७३।०२।०४ २०७३।०२।३०
प्रगति टोल (सोभित मार्ग देखि कृष्ण दाहालको घर सम्म) सडक नाला निर्माण सडक वडा नं. ८ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर १०४ ३००००० उपभोक्ता समिति  प्रगतीशिल टोल विकास संस्था यदुनाथ दाहाल ९८४२८६१३१० २०७२।१२।१५ २०७३।०१।३०
सोभित मार्ग बाट मुकुन्द ढकालको घर हुँदै विष्णु कटुवालको घर तर्फ सडक ग्राभेल सडक वडा नं. ८ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर २१० १००००० उपभोक्ता समिति  शान्तीखोला टोल वि.संस्था शुसिला ढकाल ९८४२८०५८११ २०७३।०२।२६ २०७३।०३।१०
शितलपुर टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण भवन वडा नं. ८ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  वटा १७५००० उपभोक्ता समिति  सितलपुर टोल विकास संस्था यज्ञ कुमार तामाङ्ग ९८४२९९४९६० २०७२।१२।२५ २०७३।०१।३०
डिप ट्यूबेल मोटर जडान कार्य, लाईन टोल सिरान खानेपानी वडा नं. ८ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  वटा १७५००० उपभोक्ता समिति  डिप ट्यूबेल मो.ज. उ.समिति दुर्गा वहादुर राया ९८६८८०७३२३ २०७३।०३।२० २०७३।०३१७
१० भाण्टाखोरिया वीच सेन्टरमा पर्ने कृषि योग्य कुल प्रसादको जग्गामा बोरिङ्ग जडान सिंचाई वडा नं. ९ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  वटा १७५००० उपभोक्ता समिति  भाण्टाखोरिया कृषि सिंचाई योजना रमेश थापा  ९८४२९४५३६९ २०७२।१२।२२ २०७३।०३।२६
११ मोहनपुर गेरुवाही खोला नियन्त्रण-राजदेवी टोल नदी नियन्त्रण वडा नं. ११ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर १४ १५०००० उपभोक्ता समिति  राजदेवी टोल विकास संस्था मान वहादुर खत्री ९८१५७४६३३५ २०७३।०१।२६ २०७३।०३।२१
१२ मा.वि. कालीखोला देखि पाखा टोल हुँदै ककनी मार्ग सम्म सडक निर्माण सडक  वडा नं. १२ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर ५० ३००००० उपभोक्ता समिति    गोपाल कुमार राउत ९८४२५३९४८५ २०७२।१२।०५ २०७३।०२।२५
१३ ईन्द्रावती पोखरी संरक्षण तथा सिंचाई सिंचाई वडा नं. १३ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  सुकलाही टोल विकास संस्था झक वहादुर बुढाथोकी ९८१७७८९७०२ २०७३।०२।२४ २०७३।०३।२१
१४ सरस्ती खोला हाडेटार बाँध निर्माण नदी नियन्त्रण वडा नं. १२ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर २५ २००००० उपभोक्ता समिति  सरस्वती न.नि. उ. समिति दान वहादुर थापा ९८४२९१६३४३ २०७३।०२।३१ २०७३।०३।३१
१५ शाहीखोला चुडामणी कार्कीको घर नजिकको अधुरो कुलो मर्मत सिंचाई वडा नं. १५ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  मिटर १५ ८०००० उपभोक्ता समिति  सिंचाई उपभोक्ता समिति पवित्रा खड्का   २०७३।०१।०५ २०७३।०२।२०
१६ तल्लो शाही खोला (भीम बहादुर खत्रीको घर जाने बाटोमा ह्यूम पाईप कलभर्ट) सडक वडा नं. १५ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  संगम टोल विकास संस्था भीम वहादुर खत्री ९८४२९११४०० २०७२।१२।२४ २०७३।०२।१६
१७ नवोदय टोल शाखा बाटोको पँधेरो खोल्सामा कलभर्ट निर्माण सडक वडा नं. १६ स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रम  वटा ४००००० उपभोक्ता समिति           
  जगेडा कोष कार्यक्रम                         
राजाजी मन्दिर देखि बरुवा खोला, डि.एम. गेट पश्‍चिम र दुर्गा टोल सडक नाला सडक वडा नं. ३ जगेडा कोष कार्यक्रम  मिटर ८९२ ४०००००० उपभोक्ता समिति  राजाजी मन्दिर बरुवा खोला र दुर्गा टोल सडक नाला उपभोक्ता समिति सरस्वती महत क्षेत्री ९८४२८३७८५१ २०७३।०१।१० २०७३।०२।१५
तरकारी बजार सेड निर्माण कार्य बजार व्यवस्थापन वडा नं. ४ जगेडा कोष कार्यक्रम  वटा ४०००००० उपभोक्ता समिति  तरकारी वजार सेड नि.उ.स. दुर्गानन्द चौधरी ९८५२८३५६६५ २०७३।०१।१० २०७३।०२।१५
माटेखाडी सालघारी हरित पार्क निर्माण पार्क निर्माण वडा नं. ८ जगेडा कोष कार्यक्रम  वटा ४०००००० उपभोक्ता समिति  माटेखाडी सालघारी हरित पार्क निर्माण उ.स. ज्ञान प्रसाद कटेल ९८४२८३७१८६ २०७३।०१।१५ २०७३।०२।१५
आर्यघाट जग्गा संरक्षण कार्य जग्गा संरक्षण वडा नं. ७ जगेडा कोष कार्यक्रम  मिटर २८८ ४०००००० उपभोक्ता समिति  आर्यघाट व्यवस्थापन समिति रमेश राउत क्षेत्री ९८४११३७४२६ २०७३।०१।३० २०७३।०२।१५
गाईघाट बजार सडक नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. २ जगेडा कोष कार्यक्रम  मिटर ९७८ ४०००००० उपभोक्ता समिति  गाईगाट वजार सडक नाला उ.स. डोरनाथ ढकाल ९८४२५७७७०७ २०७३।०१।१० २०७३।०२।१५
झोलुङ्गे पुल पश्‍चिम सार्वजनिक जग्गा संरक्षण जग्गा संरक्षण वडा नं. १२ जगेडा कोष कार्यक्रम  मिटर ४०२ ४०००००० उपभोक्ता समिति  सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उ.स. ईन्द्र वहादुर थापा ९८४२८५१३६९ २०७३।०१।१० २०७३।०२।१५
  वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम                         
माटेखाडी सालघारी हरित पार्क निर्माण पार्क निर्माण वडा नं. ८ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा २४२०००० उपभोक्ता समिति  माटेखाडी सालघारी हरित पार्क निर्माण उ.स. ढुण्डीराज घिमिरे ९८५२८३५३०५    
चप्पन स्मृती पार्क निर्माण पार्क निर्माण वडा नं. २ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा ८००००० उपभोक्ता समिति  चप्पन स्मृती पार्क नि.उ.स. देवी माया कटुवाल ९८४२८४७०७९    
श्रमिक पार्क (ज्ञान विज्ञान कुञ्‍ज) पार्क निर्माण वडा नं. १ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा ८००००० उपभोक्ता समिति  भगवती मन्दिर  संरक्षण तथा विकास उपभोक्ता समिति कौशल चेम्जोङ ९८२८३५४०४ २०७३।०१।१० २०७३।०२।३०
स्मृती बाटिका निर्माण बाटिका निर्माण वडा नं. 15 वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा ७८८७५० उपभोक्ता समिति  स्मृती बाटिका निर्माण उपभोक्ता समिति v]d axfb'/ vqL ९८४२८७११८४ २०७३।०१।११ २०७३।०3।20
शाहीखोला बाँध निर्माण नदी नियन्त्रण वडा नं. १५ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  मिटर ७७५ ४८४००० उपभोक्ता समिति  zflxvf]nf afFw lgdf{0f p=;= /df s'df/L v8sf ९८४२९१७३०७ 2073।२।०3 २०७३।०2।३०
खोरिया टोल बाँध निर्माण नदी नियन्त्रण वडा नं. १५ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  मिटर ३८० १६०००० उपभोक्ता समिति    कुल वहादुर कटुवाल ९८४२८८७०५९ २०७२।१२।०९ २०७३।०१।३०
चकलघाट बाँध विस्तार j[Iff/f]k0f sfo{ वडा नं. १२ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा ६३० ८०००० उपभोक्ता समिति  j[Iff/f]k0f sfo{ p=;= हिन्द पाल राई ९८११७६९९१५ २०७३।०२।०५ २०७३।०२।३०
फर्छेट खोला बाँध नियन्त्रण नदी नियन्त्रण वडा नं. ८ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  मिटर ४०० १६०००० उपभोक्ता समिति  km5{]6 vf]nf afFw lgoGq0f sfo{ p=;= k|sfz a'9fyf]sL ९८१३३२९६४५ २०७३।०1।23 २०७३।०2।15
बरुवा बस पार्क पोखरी निर्माण पोखरी निर्माण वडा नं. २,४ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा २४०००० उपभोक्ता समिति  बरुवा बसपार्क पोखरी नि.उ.स. योगराज कार्की ९७५३००३११६ २०७३।०१।28 २०७३।०२।१०
१० जोर पोखरी पोखरी निर्माण पोखरी निर्माण वडा नं. ७ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा २४०००० उपभोक्ता समिति  जोर पोखरी 6f]n ljsfk ;F:yf रित वहादुर खत्री ९८४२८४६५४८ २०७२।१२।२० २०७३।०१।३०
११ खैजनपुर पोखरी निर्माण पोखरी निर्माण वडा नं. ६ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा २४०००० उपभोक्ता समिति  सन्यासी देव स्थल पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति लक्ष्मण चौधरी ९८१९९०३१९७ २०७२।११।२० २०७२।०१।१५
१२ जोगी पोखरी विस्तार a:g] a]Gr lgdf{0f वडा नं. ४ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा ३४७५० उपभोक्ता समिति    सन्त कुमार चौधरी ९८६२९२४८६२ २०७२।१२।०९ २०७३।०१।१५
१३ शाही/माटे फिल्ड पोखरी निर्माण पोखरी निर्माण वडा नं. १५ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा २४०००० उपभोक्ता समिति    kf]v/L lgdf{0f p=;=  sa' bg'jf/ ९८१९९०४४७५ २०७3।१।28 २०७३।०2।32
१४ मनूना वडा कार्यालय भवन निर्माण ejg lgdf{0f वडा नं. १४ वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा ५००००० उपभोक्ता समिति  मनूना वडा कार्यालय भवन निर्माण p=;= प्रविण प्रसाद चौधरी ९८४९०७३८७६ २०७२।१२।२५ २०७३।०3।15
१५ ahf/ If]qdf j[Iff/f]kg sfo{ j[Iff/f]kg sfo{ वडा नं. 2 वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा ८० २१०००० उपभोक्ता समिति  j[Iff/f]kg sfo{ p=;= b'uf{ >]i6 ९८५२८३५०७३ २०७3।२।3२ २०७३।०3।20
१६ :jR5 vfg]kfgL tyf a:g] ;'ljwf sfo{ :jR5 vfg]kfgL tyf a:g] ;'ljwf,zf}rfno वडा नं. 15 वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा २८०००० उपभोक्ता समिति  /ftdf6} hghftL 6f]n lasf; ;F:yf lty{ axfb'/ bg'jf/ ९८४२९१६१२९ २०७3।२।20 २०७३।०3।15
१७ g;{/L lgdf{0f g;{/L lgdf{0f वडा नं. 6,8,15 वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा २४०००० उपभोक्ता समिति  g;{/L lgdf{0f p=;=^, !%,lzazltm 6f]n lasf; *,  /fd s'df/ rf}3/L, dx]Gb| axfb'/ a:g]t, ;'sb]a bg'jf/ 984288713, 9842975207, 9842950451 २०७3।२।05 २०७३।०3।20
१८ lkslgs :kf]6{ lgdf{0f :6]/ lgdf{0f वडा नं. 7 वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  वटा ३७२००० उपभोक्ता समिति  lkslgs :kf]6{ lgdf{0f p=;= x:t axfb'/ a'9fyf]sL ९८४२८५०५२५ २०७3।२।32 २०७३।०3।20
१९ ;fj{hlgs hUuf ;F/If0f sfo{ lkn/ lgdf{0f वडा नं. 3 वातावरणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रम  मिटर ९६५ ५६०००० उपभोक्ता समिति  ;fj{hlgs hUuf ;F/If0f sfo{ p=;= ;d'Gb|L k|;fb rf}3/L ९८४२८२५४०८ २०७3।03।10 २०७३।०3।23
  वडागत योजना                         
करमगाछी मनमोहन स्कूल बिशंखे टोल शिवालय टोल नजिक अधुरो नाला निर्माण नाली निर्माण वडा नं. १ वडागत योजना  मिटर ७७ ४००००० उपभोक्ता समिति  नाली निर्माण समिति जीवन पाण्डे ९८१७७४८४३४ २०७३।०२।१९ २०७३।०३।१५
बाल मन्दिर मा.वि. चिल्ड्रेन पार्क निर्माण चिल्ड्रेन पार्क निर्माण वडा नं. १ वडागत योजना  वटा ७०००० उपभोक्ता समिति  बाल मन्दिर मा.बि. बोक्से जंग वहादुर खड्का   २०७३।०२।३१ २०७३।०३।१०
हात्तीमारा टोल जाने बाटो सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. १ वडागत योजना  मिटर २५३ ६०००० उपभोक्ता समिति  बाबारानी टोल विकास संस्था रघुवीर विश्‍वकर्मा ९८११७७४३८३ २०७३।०१।३० २०७३।०२।२५
कुशल बाबु वस्नेतको घर देखि विशाल सुन्दासको घर हुँदै बाँसबारी सम्म सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १५२ ५०००० उपभोक्ता समिति  सरस्वती मार्ग हुँदै उद्योग व्यापार संघ सडक ग्राभेल उ.स. अम्बिका परियार   २०७३।०१।३१ २०७३।०२।2५
पिपल चोक पश्‍चिम हिमाली टोल अधुरो ढल निर्माण नाली निर्माण वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर ५०००० उपभोक्ता समिति  ढल निकास नि.उ.स. टंक व. आले मगर ९८४२८२८०४५ २०७३।०१।0९ २०७३।०3।१५
विशालनगर टोल कलभर्ट निर्माण कल्भर्ट निर्माण वडा नं. २ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति    गणेश उप्रेती ९८५२८३५१०२ २०७३।०१।३१ २०७३।०२।20
कार्की छापाखाना जाने बाटो शिक्षक संगठनको भवन तर्फ ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १६७ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक नाला निर्माण उ.स. सुनिता घिमिरे (ओझा)   २०७३।०२।३२ २०७३।०३।१५
शिवालय टोलबाट त्रियुगा एफ.एम. जाने बाटो किसान विष्‍टको घर जाने बाटो ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर ११४ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति राम कुमार चौधरी ९८१४७८५४३१ २०७३।०१।१३ २०७३।०1।30
पत्रकार भरत खड्काको घर हुँदै सडक ग्राभेल कार्य सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १९५ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति भरत खड्का ९८४२८४७५७० २०७३।०२।३1 २०७३।०३।24
१० कालीखोला चप्पन जाली खोला रोकथाम नदी नियन्त्रण वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १८ ५०००० उपभोक्ता समिति  नदी नियन्त्रण उ. समिति टंक वहादुर कटुवाल ९८४२८३७२७८ २०७३।०१।२१ २०७३।०3।२१
११ नमूना बोर्डिङ्ग जाने बाटो भींम प्रसाद घिमिरेको घर जाने बाटो ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १६६ ५०००० उपभोक्ता समिति  चोक निर्माण टिकाराम चौधरी ९८१८१९३५९८ २०७३।०१।२२ २०७३।०1।30
१२ बाबारानी टोल रौतारानी टोल सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर ३६५ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति जय प्रसाद राई ९८०५९४६४७५ २०७3।01।0८ २०७३।०१।१५
१३ शिवालय टोल ओम श्रेष्‍ठको घर उत्तर तर्फ सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १६७ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति रमेश पाण्डे ९८४२८५७०९४ २०७३।०१।१३ २०७३।०२।१३
१४ शिवालय टोल ईन्द्र राईको घर पछाडीबाट गोपाल घिमिरेको घर सम्म सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १८३ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति देवी प्रसाद खतिवडा   २०७२।१२।१५ २०७३।०१।१५
१५ गणेश मार्ग उत्तर तर्फ कलभर्ट निर्माण   वडा नं. २ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  कलभर्ट निर्माण उ.स. केशर सिंह खड्का ९८४२८७५७५५ २०७३।०१।१४ २०७३।०२।15
१६ कृष्ण निरौलाको घर देखि घले टोल जाने बाटो सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १९७ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति बौवा वहादुर वस्नेत ९८५२८३५२०७ २०७३।०१।३० २०७३।०२।१५
१७ प्रगती टोल सडक ग्राभेल (असारी रोड उत्तर) सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर २४० ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति मिश्री लाल मलाहा ९८२४७३३९६६ २०७३।०१।२१ २०७३।०२।15
१८ वसन्त दनुवारको गर हुँदै पुणे बि.क. को घर तर्फ सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर २२१ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति कमला बि.क. ९८४२९८३४८८ २०७३।०१।१० २०७३।०२।२०
१९ गणेश उप्रेतीको घर देखि रत्‍ना तामाङ्गको घर जाने बाटो ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. २ वडागत योजना  मिटर १९९ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति गणेश उप्रेती ९८५२८३५१०२ २०७२।१२।११ २०७३।०१।0५
२० पुरानो गाईघाट चोक निर्माण चोक निर्माण वडा नं. २ वडागत योजना  वटा २०००० उपभोक्ता समिति           
२१ संयुक्त मार्ग निर्माण ;8s u|fe]n वडा नं. ३ वडागत योजना  मिटर ४८० १००००० उपभोक्ता समिति  ;fwgf 6f]n lasf; ;f:yf विष्णु कुमार राई ९८४२८६५६१९ २०७३।०१।१८ २०७३।०२।21
२२ शिव मन्दिर जनप्रेमी टोल सडक ग्राभेल dlGb/ lgdf{0f वडा नं. ३ वडागत योजना  वटा ७५००० उपभोक्ता समिति  /f}bLbf; 6f]n lasf; ;f:yf नवराज ढकाल ९८४२५७६३१३ २०७२।१२।२५ २०७३।०२।३०
२३ चुडा काफ्लेको घर देखि खड्काको घर सम्म सडक ग्राभेल ;8s u|fe]n वडा नं. ३ वडागत योजना  मिटर ३५२ ५०००० उपभोक्ता समिति    देवी चरण धमला ९८४२८८१८५२ २०७३।०१।०९ २०७३।०१।३०
२४ त्रिवेणी टोल आदिबासी जनजाती मार्ग सडक ग्राभेल ;8s u|fe]n वडा नं. ३ वडागत योजना  मिटर ३५२ ५०००० उपभोक्ता समिति  lqj]0fL 6f]n lasf; ;f:yf भविन्द्र राई ९८४२८३७७१५ २०७३।०२।०५ २०७३।०२।३०
२५ अकलमान परियारको घर देखि शम्भुको घर हात्तीमारा सम्म ग्राभेल ;8s u|fe]n वडा नं. ३ वडागत योजना  मिटर ११० ५०००० उपभोक्ता समिति    प्रमोद चौधरी ९८४२८६२१४७ २०७३।०१।२५ २०७३।०२।१०
२६ फुलचोक र डिहिबार राजाजी मन्दिर निर्माण फुलचोक र डिहिबार राजाजी मन्दिर निर्माण d{dt वडा नं. ३ वडागत योजना  वटा ७५००० उपभोक्ता समिति  km'nrf}s 6f]n lasf; ;f:yf wg s'df/L du/ ९८४२९२२८३३ २०७३।०2।२5 २०७३।०3।१5
२७ असारी खानेपानी अधुरो योजना खानेपानी वडा नं. ४ वडागत योजना  वटा ३७०००० उपभोक्ता समिति  असारी खानेपानी उ.स. लिल वहादुर खड्का ९८०३८५८९८८ २०७३।०१।१० २०७३।०२।१५
२८ बरुवा जरुवा कुलो निर्माण सिंचाई वडा नं. ५ वडागत योजना  मिटर १८ ३००००० उपभोक्ता समिति  बरुवा जरुवा कुलो नि.उ.स. भगवान सिंह चौधरी ९८१४७११२६९ २०७२।१२।२५ २०७३।०२।१५
२९ बरगाछी सडक नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ६ वडागत योजना  मिटर ६२ २००००० उपभोक्ता समिति  बरगाछी टोल विकास संस्था गोविन्द प्रसाद काफ्ले ९८४२८३८१६३ २०७२।१२।२८ २०७३।०२।३०
३० काफ्ले टोल पश्‍चिम उत्तर सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. ६ वडागत योजना  मिटर २५८ ५०००० उपभोक्ता समिति  बरगाछी टोल विकास संस्था गोविन्द प्रसाद काफ्ले ९८४२८३८१६३ २०७३।०२।२० २०७३।०२।३०
३१ मनकामना टोल विकास खुरुरिया पुछारबाट बबिया पूर्व उत्तर दक्षिण बाँध निर्माण नदी नियन्त्रण वडा नं. ६ वडागत योजना  मिटर ७८ १५०००० उपभोक्ता समिति  खैजनपुर पूर्व टोल खुरुरिया बाँध नि.उ.स. अर्जुन कुमार चौधरी ९८११७४५४४८ २०७३।०२।२६ 2073।०३।१०
३२ सुकनाही खहरे नियन्त्रण नदी नियन्त्रण वडा नं. ६ वडागत योजना  मिटर २४६ १००००० उपभोक्ता समिति  सुकनाही खहरे नि.उ.स. कृष्ण कुमार राजधामी   २०७३।०२।०५ २०७३।०३।०४
३३ सनुवा तथा राजधानी टोल अधुरो नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ६ वडागत योजना  मिटर २८ १००००० उपभोक्ता समिति  जनप्रिय टोल विकास संस्था परशुराम धामी ९८२४७९४२७९ २०७३।०२।०५ २०७३।०२।३०
३४ बगहा ढल्के देखि मेन रोड उत्तर, मिलनचोक, चौधरी टोल मोतीगडा त्रियुगा पुल सम्मको क्षेत्र भित्र पक्कि नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ७ वडागत योजना  मिटर ३०५ १०४०००० उपभोक्ता समिति  मोतीगडा, बगहा र मिलनचौक सडक नाला उपभोक्ता समिति वसन्त कुमार लेखी ९८४२८२५१८७ २०७३।०१।१० २०७३।०२।३०
३५ तीनकुने टोल अधुरो नाला निर्माण तथा ग्राभेल सडक निर्माण वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर २९ १००००० उपभोक्ता समिति  तीनकुने टोल विकास संस्था नर वहादुर बि.क. ९८४२८४४१३४ २०७२।१२।१५ २०७३।०१।३०
३६ फर्सेठ डाँडा टोल देवी थान नजिक नाला निर्माण र गणेश बुढाथोकीको घर नजिक ग्राभेल सडक निर्माण वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर २३ ७०००० उपभोक्ता समिति  विन्दबासिनी टोल वि. संस्था अमृता सार्की ९८१५७१६८६२ २०७३।०१।३० २०७३।०२।२९
३७ शितलपुर टोलबाट रा.उ.मा.वि. जाने बाटोमा ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर १६३ ५०००० उपभोक्ता समिति  सितलपुर बाटो निर्माण उ.स. सम्बर वहादुर वस्नेत ९८४२९१७३५३ २०७२।१२।२५ २०७३।०१।३०
३८ फर्सेट गैरी टोलमा खानेपानी पाईप विस्तार खानेपानी वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर २५० ७०००० उपभोक्ता समिति  फर्सेट टोल विकास संस्था तुल वहादुर मगर ९८६२९९१३२२ २०७२।१२।२५ २०७३।०१।१५
३९ परमानन्द मार्ग राई टोलमा ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर ३५ ७०००० उपभोक्ता समिति  खैरेनीटार टोल वि. संस्था ईन्द्र वहादुर कार्की ९८४२८४५४७६ २०७२।१२।२२ २०७३।०१।१५
४० सोभित मार्गको बगहा खोला छेउबाट पश्‍चिम जनजागृती टोल सम्मको बाटो ग्राभेल र बगहा खोला नजिक ह्यूम पाईप जडान सडक निर्माण वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर २२४ १२०००० उपभोक्ता समिति  सोभित मार्ग-लाईन टोल सडक निर्माण उ.स. उमेश राउत ९८१५७३७५०९ २०७३।०२।०४ २०७३।०२।३०
४१ जनशक्ति टोल अन्तर्गत पौडेलको घर छेउ देखि बर पिपल चोक सम्मको बाटो ग्राभेल र खुस वहादुरको घर छेउको डिप ट्यूबेल मर्मत खानेपानी वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर १३० ११०००० उपभोक्ता समिति  खानेपानी तथा बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति महेश तामाङ्ग ९८१०३५७४३६ २०७३।०२।३० २०७३।०३।१५
४२ ढल्के चोक सिद्धकाली मन्दिर घेराबेरा मन्दिर निर्माण वडा नं. ८ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  सिद्धकाली मन्दिर व्यवस्थापन समिति बद्री वस्नेत ९८५२८३०६६६ २०७३।०१।१० २०७३।०२।१०
४३ शिव शक्ति टोल गणेश राईको घर नजिक ईनार र बर पिपल चोकको चौतारो ढलान खानेपानी वडा नं. ८ वडागत योजना  वटा ६०००० उपभोक्ता समिति  शिवशक्ति डाँडा टोल ईनार नि.उ.स. अम्बर ब. तामाङ्ग ९८१६७२२४७४ २०७३।०२।०१ २०७३।०२।२९
४४ शितलपुर टोल विकास अन्तर्गत नामन्तेली टोलमा सिंचाईका लागि ईनार निर्माण खानेपानी वडा नं. ८ वडागत योजना  वटा ५५००० उपभोक्ता समिति  सितलपुर टोल ईनार नि.उ.स. चक्र वहादुर परियार   २०७२।१२।२५ २०७३।०१।३०
४५ नवदिप टोल विकास अन्तर्गत बाटो मर्मत तथा ह्यूम पाईप र बगहा खोला नजिकको देवी मन्दिरको छानो निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ८ वडागत योजना  वटा १००००० उपभोक्ता समिति  नवदीप टोल विकास संस्था गणेश कुमार खत्री ९८४९१६९५७१ २०७२।१२।२५ २०७३।०२।१५
४६ सालघारी जगत राईको घर देखि सोभित मार्ग सम्म र सोमन दास चौधरीको घर देखि सोभित मार्ग सम्म सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर   ५०००० उपभोक्ता समिति  सालघारी बाटो निर्माण उ.स. अनिता गुरुङ्ग ९८५२८३५५७३ २०७३।०२।२० २०७३।०२।३०
४७ सोभित मार्ग देखि आनन्द मार्ग हुँदै छाँया मार्ग जाने बाटो ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर १५ ५०००० उपभोक्ता समिति  शिव पार्वती टोल वि.संस्था मोहन ब. अधिकारी ९८६२०३१३३४ २०७३।०२।०२ २०७३।०३।०१
४८ आदर्श टोलमा सिंचाईका लागि पाईप विस्तार र पम्प भरिद सिंचाई वडा नं. ८ वडागत योजना  मिटर २५० ७०००० उपभोक्ता समिति  कर्मतारा टोल विकास संस्था योगराज कटेल ९८६२८१११६४ ३०७३।०१।१० २०७३।०१।३०
४९ हरियाली बाल विकास केन्द्रको छाना निर्माण तथा मर्मत भवन मर्मर सम्भार वडा नं. ८ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  बाल विकास केन्द्र उ.स. भीं वहादुर वस्नेत   २०७३।०२।३२ २०७३।०३।१९
५० विद्युत विस्तार बुर्जाकान्ला देखि दमौती सम्म विद्युतीकरण वडा नं. ९ वडागत योजना  किलोमिटर ११००००० उपभोक्ता समिति  बुर्जाकान्ला-खारखोला-दमौती विद्युत विस्तार समिति नारायण मगर ९८२४७७८२९२ २०७२।१२।२२ २०७३।०२।१५
५१ अधुरो पक्‍कि नाला निर्माण-सत्य नारायण चौधरीको घर देखि घुरनी सदाको घर सम्म सडक निर्माण वडा नं. १० वडागत योजना  मिटर ३९ १४०००० उपभोक्ता समिति  नागरिक सचेतना टोल ना.नि. श्याम चन्द्र चौधरी ९८४१३८०३१६ २०७३।०२।१० २०७३।०३।०९
५२ सडक ग्राभेल-कलभर्ट देखि शर्मिला वि.क.को घर हुँदै सुरत लाल चौधरीको घर सम्म, रामको घर देखि सत्य नारायण चौधरीको घर सम्म र कविता राईको घर देखि हरि खड्काको घर सम्म सडक ग्राभेल वडा नं. १० वडागत योजना  मिटर ३०६ ५०००० उपभोक्ता समिति  सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति दाताराम चौधरी ९८४२८३८९८४ २०७३।०२।१८ २०७३।०२।३०
५३ घनचक्रे सडक नाला निर्माण खानेपानी वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर १८ ५०००० उपभोक्ता समिति  घनचक्रे टोल विकास संस्था टेक वहादुर कार्की ९८४२९७५६२६ २०७३।०२।३० २०७३।०३।०४
५४ ईन्द्रावती प्रा.वि. देखि खोरिया सम्म शाखा बाटोमा नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर १८ ५०००० उपभोक्ता समिति  श्रृजना टोल विकास संस्था मान वहादुर खत्री ९७४४०८४३७३ २०७३।०२।३० २०७३।०३।२०
५५ दुर्गा वहादुर थापाको घर देखि सिग्देल टोल सम्म शाखा बाटो निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर २१२ ५०००० उपभोक्ता समिति  लक्ष्मी टोल विकास संस्था भीम वहादुर कार्की ९७४३०६३०३१ २०७३।०२।०७ २०७३।०२।२१
५६ मदन कार्कीको घर नजिक बाटो मर्मत सडक निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर २५ ५०००० उपभोक्ता समिति  मिल टोल विकास संस्था खड्ग वहादुर बोहोरा ९८६२९९१८६४ २०७२।१२।२२ २०७३।०१।१२
५७ शिशुवारी खोला कलभर्ट निर्माण सडक ग्राभेल वडा नं. ११ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  गडमे टोल विकास संस्था कमल वहादुर कार्की ९८०४७५७४७० २०७३।०१।२२ २०७३।०२।१५
५८ लालपत्ता दर्पने खानेपानी मर्मत खानेपानी वडा नं. ११ वडागत योजना  वटा १५०००० उपभोक्ता समिति  लालपत्ता-दर्पने खानेपानी उ.स. शंकर वहादुर पौडेल ९८४१५४७८६३ २०७३।०२।२५ २०७३।०३।२५
५९ प्रहरी चौकी देखि गडमे खोला सम्म पक्‍कि नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर १० ५०००० उपभोक्ता समिति  शिवालय टोल विकास संस्था मुना पौडेल   २०७३।०१।१३ २०७३।०२।०३
६० लालपत्ता पात्लेबास शिवालय मन्दिर मर्मत मन्दिर निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  शिव पार्वती मन्दिर व्य.स. लालीमाया थापा ९८४२८४४६३० २०७३।०१।२२ २०७३।०२।०३
६१ जलजलेको शिवशक्ति मन्दिर कम्पाउण्ड वाल निर्माण मन्दिर निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर ५० ५०००० उपभोक्ता समिति  शिवशक्ति मन्दिर व्य.स. पन्‍ना लाल भगत ९८४२८४५२२२ २०७३।०१।१० २०।७३।०३।०३
६२ पिपल बोट देखि टर्निङ्ग बद्री कार्कीको घर सम्म बाटो ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर ६४ ५०००० उपभोक्ता समिति  पिपलबोट ग्राभेल उ.स. मनोज कुमार चेधरी   २०७३।०१।२६ २०७३।०१।३०
६३ ककनी सडक अन्तर्गत बाजेको मौरीखौवा खहरेमा ह्यूम पाईप निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  रक्तमाला टोल वि. संस्था उमा देवी कार्की ९८०४७९५००९ २०७३।०२।०६ २०७३।०२।३१
६४ मोहनपुर अधुरो शिव मन्दिर निर्माण मन्दिर निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  शिवशक्ति मन्दिर नि. तथा व्य.स. सन्तोष खड्का ९८४२८८३५०६ २०७३।०१।३० २०७३।०२।०२
६५ पुरानो टोल अधुरो नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर १६ ५०००० उपभोक्ता समिति  शिवशक्ति टोल वि.संस्था राम कुमारी चौधरी ९८४२८४२३१६ २०७३।०१।२४ ३०७३।०३।०५
६६ चरैया टोल देउरी अधुरो नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर १८ ५०००० उपभोक्ता समिति  चरैया टोल नाला नि.उ.स राज कुमार चौधरी ९८४२८३७२२८ २०७३।०२।३१ २०७३।०३।१९
६७ जलजले खानेपानी कम्पाउण्ड भित्र खेलकूद कोर्ट तथा सामाग्रीको लागि खेलकूद वडा नं. ११ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  जलजले खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना मिति निर्मल कुमार चौधरी ९८०५९२९८५२ २०७३।०१।।३० २०७३।०२।२८
६८ पुल नं. १ देखि पूर्व भत्केको तटबन्ध तथा जाली निर्माण नदी नियन्त्रण वडा नं. ११ वडागत योजना  मिटर २४ १००००० उपभोक्ता समिति  त्रियुगा नदी नि.उ.स शिव नारायण चौधरी ९८१९७३८१३० २०७३।०२।०५ २०७३।०२।३२
६९ कुभिण्डे बाल विकास अधुरो भवन मर्मत सम्भार भवन मर्मर सम्भार वडा नं. १२ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  श्रृजना टोल विकास संस्था खड्ग वहादुर मगर   २०७२।१२।२१ २०७३।००३।०५
७० कौवाई खानेपानी मर्मत सम्भार कार्य खानेपानी वडा नं. १२ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  कौवाई खानेपानी तथा स.उ.स राम वहादुर वस्नेत ९८०७७८५८५० २०७३।०२।०६ २०७३।०२।२६
७१ डिपुटार सिंचाई कुलो मर्मत सम्भार सिंचाई वडा नं. १२ वडागत योजना  मिटर १० ६०००० उपभोक्ता समिति  डिपुटार नाम्चे सिंचाई उ.स. अमृत वहादुर राना ९८१५९४५९५९ २०७३।०१।२१ २०७३।०१।२६
७२ सहरे, शिरुटार, झोलुङ्गे पुल वारी पारी सिडि मर्मत विविध वडा नं. १२ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  सहरे झो.पु. उपभोक्ता समिति प्रेम वहादुर थापा ९८१९९०८६९४ २०७२।१२।२४ २०७३।०२।०१
७३ थापा टोल विद्युत विस्तार विद्युतीकरण वडा नं. १२ वडागत योजना  किलोमिटर ५०००० उपभोक्ता समिति  थापा टोल विद्युत वि.समिति रिद्धि वहादुर राउत ९८१७७२१०७३ २०७३।०१।१० २०७३।०२।२०
७४ सहरे सिंचाई कुलो मर्मत सिंचाई वडा नं. १२ वडागत योजना  मिटर १८ ५०००० उपभोक्ता समिति  कुलो निर्माण उ.स. पूर्ण वहादुर रिखाम    २०७२।१२।२२ २०७३।०२।०१
७५ तल्लो पाखा टोल बाटो मर्मत सडक निर्माण वडा नं. १२ वडागत योजना  मिटर ५० ५०००० उपभोक्ता समिति  नमुना टोल विकास संस्था गोपाल कुमार राउत ९८४२५३९४८५ २०७२।१२।०५ २०७३।०१।२०
७६ गुन्टे खारखोला विद्युत विस्तार विद्युतीकरण वडा नं. १२ वडागत योजना  किलोमिटर १००००० उपभोक्ता समिति  वुद्युत विस्तार उ.समिति तिलक वहादुर सार्की ९८१७२८७१३८ २०७३।०१।१३ २०७३।०२।२०
७७ फुलचोक दिपक के.सी. गाउँ जाने बाटो कलभर्ट निर्माण सडक निर्माण वडा नं. १२ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  पुलचोक कलभर्ट नि.समिति दिपक के.सी. ९८४२८३८२७६ २०७३।०१।२१ २०७३।०२।०१
७८ बाल विकास केन्द्र अधुरो भवन मर्मत-गुण्टे भवन मर्मर सम्भार वडा नं. १२ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  बाल विकास भवन नि.उ.स. ध्वजविर दनुवार ९७४३०४९०६२ २०७३।०१।१० २०७३।०२।१५
७९ धरमपुर गाउँ जाने अंकुल राउतको घर सम्म बाटो ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. १२ वडागत योजना  मिटर ५५ ५०००० उपभोक्ता समिति  धरमपुर सडक नि.उ.स. हर्क वहादुर दनुवार ९८०३७२६३६७ २०७३।०१।०९ २०७३।०२।५
८० सीता भञ्‍ज्याङ्ग देखि पिपल भञ्‍ज्याङ्ग सम्म बाटो मर्मत-सरस्वती सडक निर्माण वडा नं. १३ वडागत योजना  मिटर १०० १००००० उपभोक्ता समिति  नमोबुद्ध टोल विकास संस्था लिल वहादुर तामाङ्ग ९८६२८१३०९५ २०७३।०२।३१ २०७३।०३।२०
८१ सिदाली सडक देखि बरगाउँ सोम दनुवारको घर मुनी कलभर्ट सम्म ग्राभेल सडक निर्माण वडा नं. १३ वडागत योजना  मिटर १२६ ५०००० उपभोक्ता समिति  ग्राभेल निर्माण उ.समिति प्रेम वहादुर दनुवार ९८१८६७५२६७ २०७३।०२।०५ २०७३।०३।२०
८२ नमूना चोक देखि टेक प्रसाद सुवेदीको घर सम्म ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. १३ वडागत योजना  मिटर ११५ ५०००० उपभोक्ता समिति  बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति राम वहादुर राउत   २०७३।०२।३१ २०७३।०३।२०
८३ चाउरी माया दनुवारको घर देखि सुकलाही खानेपानी टंकी सम्म बाटो ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. १३ वडागत योजना  मिटर ९५ ५०००० उपभोक्ता समिति  खोरिया टोल बाटो नि.उ.स मान वहादुर राई ९८१४७२१५७४ २०७३।०२।२५ २०७३।०३।२०
८४ सितलपुर ह्युम पाईप कलभर्ट निर्माण विद्युतीकरण वडा नं. १३ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  सितलपुर उ.गा.नि.स. योजन कार्की ९८१६७२१७३१ २०७३।०२।२० २०७३।०२।३०
८५ सिद्धेशवर शिवालय मन्दिर मर्मत सम्भार-भाण्टाबारी सडक निर्माण वडा नं. १३ वडागत योजना  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  सिद्धेश्‍वर शिवालय म.व्य.स. गणेश वहादुर थापा ९८६२८६३६३७ २०७३।०२।२४ २०७३।०३।२५
८६ उत्तरबारी टोल देउरीको भित्री सडकहरुमा सडक नाला निर्माण सडक निर्माण वडा नं. १४ वडागत योजना  मिटर १०२ ४००००० उपभोक्ता समिति  सडक नाला निर्माण उ.स. xl/ gf/fo0f rf}3/L ९८४२८८२४६७ २०७३।०२।२6 २०७३।०३।15
८७ पोखरी नजिक तल्लो बागचौरीको कलभर्ट देखि ईंटाभट्टा हुँदै बैरेनी जोड्ने सडक ग्राभेल सडक ग्राभेल वडा नं. १५ वडागत योजना  मिटर ९०० ३२५००० उपभोक्ता समिति  सडक निर्माण उपभोक्ता समिति प्रेम वहादुर दनुवार ९८४२८९९८५२ २०७३।०१।०५ २०७३।०२।२९
८८ शिकारी खानेपानीको पाईप विस्तार, टंकी मर्मत, धारा जडान-रवि दनुवारको गाउँ क्षेत्र vfg]kfgL dd{t la:tf/ वडा नं. १६ वडागत योजना  वटा ११४००० उपभोक्ता समिति    kz'{/fd /fO{ ९८४२८४५०२१ २०७३।०२।04 २०७३।०२।30
८९ डम्बरे खानेपानी योजना vfg]kfgL 6Fofs lgdf{0f,la:tf/ वडा नं. १६ वडागत योजना  वटा १००००० उपभोक्ता समिति    s[i0f gf/fo0f >]i6 ९८०७७४७९१९ २०७३।०1।27 २०७३।०२।30
९० महिला सामुदायिक भवन मर्मर सम्भार भवन मर्मर सम्भार वडा नं. १६ वडागत योजना  वटा १००००० उपभोक्ता समिति    emsLdfof bg'jf/ ९८४२८२५२८० २०७३।०1।24 २०७३।०3।02
९१ नि.मा.वि. रात्माटे सदरमुकाम सम्म जाने गोपाल खत्रीको घर दक्षिण खोल्सामा कलभर्ट निर्माण कलभर्ट निर्माण वडा नं. १७ वडागत योजना  वटा २७५००० उपभोक्ता समिति    अर्जुन खड्का ९८४२८२६३८१ २०७२।१२।२० २०७३।०२।३०
  बालबालिका लक्षित         ८४४९              
रौतेनी डाँडा बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण वडा नं. १ लक्षित कार्यक्रम  वटा   ८०००० उपभोक्ता समिति  सगरमाथा टोल विकास संस्था गणेश कुमार खत्री ९८४२८४५३४२ २०७३।०२।२८ २०७३।०३।0५
नमूना बाल विकास केन्द्र नयाँ बस्तीको अधुरो भवन निर्माण बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण वडा नं. १ लक्षित कार्यक्रम  वटा   १५०००० उपभोक्ता समिति  नमुना बाल विकास केन्द्र प्रेम खालिङ्ग   २०७३।०१।३१ २०७३।०३।0५
बाल मन्दिर मा.वि. मा सरस्वती मन्दिर निर्माण सरस्वती मन्दिर निर्माण वडा नं. १ लक्षित कार्यक्रम  वटा   ५०००० उपभोक्ता समिति  बाल मन्दिर मा.वि., बोक्से प्रकाश कुमार खड्का   २०७३।०२।०४ २०७३।०३।१५
अनाथ तथा अपाङ्ग बालबालिका व्यवस्थापन कार्यक्रम (मा.वि. गाईघाट) बालबालिका व्यवस्थापन कार्यक्रम वडा नं. २ लक्षित कार्यक्रम  वटा   २००००० उपभोक्ता समिति  विद्यालय व्यवस्थापन समिति छिवाहाङ राई ९८४२८२५४४९ २०७२।१२।०७ २०७३।०3।०७
जनप्रेमी नि.मा.वि. अधुरो भवन निर्माण ejg lgdf{0f वडा नं. ३ लक्षित कार्यक्रम  वटा १५०००० उपभोक्ता समिति  विद्यालय व्यवस्थापन समिति >L gf/fo0f rf}3/L ९८४२८४५५८७ २०७3।२।०5 २०७३।०3।20
देवीथान डाँडा टोल बाल विकास केन्द्र मर्मत भवन मर्मर सम्भार वडा नं. ४ लक्षित कार्यक्रम  वटा   ८०००० उपभोक्ता समिति  बाल विकास भवन नि. समिति सीताराम खड्का ९८४२८२६२८६ २०७३।०१।३० २०७३।०२।२९
बहेडवा स्कूलमा बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. ५ लक्षित कार्यक्रम  वटा   १५०००० उपभोक्ता समिति  ज.नि.मा.वि. बहेडवा सुनिल कुमार झा ९८४२८३६२५९ २०७३।०२।२० २०७३।०३।१५
राजदेवी स्कूलमा खेल मैदान निर्माण खेलकूद वडा नं. ६ लक्षित कार्यक्रम  वटा   ८०००० उपभोक्ता समिति  राजदेवी प्रा.वि., सनुवा गीता कुमारी भट्टराई ९८६२८४४०२६ २०७३।०२।२२ २०७३।०३।१५
रेशम लाल परमानन्द नि.मा.वि. स्कूलमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण घेराबेरा निर्माण वडा नं. ७ लक्षित कार्यक्रम  मिटर   १५०००० उपभोक्ता समिति  विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिवकान्त चौधरी ९८४२८२८४०९ २०७२।११।२० २०७३।०१।१५
१० उषा किरण बाल विकास केन्द्रमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण घेराबेरा निर्माण वडा नं. ७ लक्षित कार्यक्रम  मिटर   ८०००० उपभोक्ता समिति  सत्य देवी टोल विकास संस्था लाल वहादुर बोट   २०७३।०१।१० २०७३।०२।१०
११ सत्यदेवी नि.मा.वि. अधुरो घेराबेरा निर्माण घेराबेरा निर्माण वडा नं. ७ लक्षित कार्यक्रम  मिटर   १२०००० उपभोक्ता समिति  सत्य देवि मा.वि., भुल्के राजेन्द्र वहादुर राउत ९८४२८४५०८७ २०७३।०१।२२ २०७३।०२।२१
१२ शिव शक्ति नि.मा.वि. को भवन मर्मत तथा फर्निचर र बाल विकास केन्द्रमा शैंक्षिक सामाग्री भवन मर्मर सम्भार वडा नं. ८ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  विद्यालय भवन नि. समिति तुलाराम राई ९८१९७५१९६६ २०७३।०२।०५ २०७३।०३।१०
१३ शिव बाल विकास केन्द्रको छाना र शौचालय निर्माण भवन मर्मर सम्भार वडा नं. ८ लक्षित कार्यक्रम  वटा १२०००० उपभोक्ता समिति  शिव बाल विकास संस्था दल वहादुर कार्की   २०७३।०१।३० २०७३।०२।२९
१४ शुक्लाही प्रा.वि. को भवन निर्माण भवन मर्मर सम्भार वडा नं. ९ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  पञ्चकन्या प्रा.वि. टंक मोते ९८४२८६६४५९ २०७३।०१।२१ २०७३।०२।१५
१५ ईन्द्रावती प्रा.वि. घनचक्रेको अधुरो भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. ११ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  विद्यालय व्यवस्थापन समिति टेक वहादुर कार्की ९८०४७८६६२८ २०७३।०२।३० २०७३।०३।१५
१६ भाण्टाबारी प्रा.वि. मा सरस्वती मन्दिर निर्माण मन्दिर निर्माण वडा नं. १३ लक्षित कार्यक्रम  वटा   ५०००० उपभोक्ता समिति  बालहित प्रा.वि. भाणटाबारी कमल वहादुर खत्री ९८२५७६७७८१ २०७३।०१।२३ २०७३।०२।२०
१७ उत्तरबारी टोल देउरीमा शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण zf}rfno,6'a]n,3]/fa]/f lgdf{0f वडा नं. १४ लक्षित कार्यक्रम  वटा १२०००० उपभोक्ता समिति   शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण p=;= dfof rf}3/L ९८६२९९१२६४ २०७३।०3।01 २०७३।०3।२0
१८ खोरिया टोल अधुरो बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. १५ लक्षित कार्यक्रम  वटा १५०००० उपभोक्ता समिति  खोरिया बाल वि.भ.नि.उ.स. शान्ता कटुवाल ९८१९९२१७३९ २०७३।०२।०६ २०७३।०३।१८
१९ नव प्रतिभा बाल विकास भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. १५ लक्षित कार्यक्रम  वटा ८०००० उपभोक्ता समिति  नवप्रतिभा बाल विकास समूह खिलेन्द्र कुमार खड्का ९८४२९८६४९७ २०७३।०२।०४ २०७३।०२।२७
२० रात्माटे बाल विकास केन्द्र भवन मर्मत भवन मर्मर सम्भार वडा नं. १५ लक्षित कार्यक्रम  वटा ८०००० उपभोक्ता समिति    श्रृजना दनुवार ९८२४७०२४०४ २०७३।०१।३० २०७३।०२।२२
२१ नव ज्योती बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. १५ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  नवज्योती बाल वि. केन्द्र मन माया राउत   २०७२।१२।०६ २०७३।०२।२५
२२ मदन आश्रित प्रा.वि. को गेट निर्माण u]6 ,3]/fa]/f,emofn lgdf{0f वडा नं. १६ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  विद्यालय व्यवस्थापन समिति nfn axfb'/ bg'jf/ ९८०७७७८३६९ २०७3।१।24 २०७३।०3।8
  महिला लक्षित                         
सुगम टोल जरुवा पानी टंकी निर्माण पानी टंकी निर्माण वडा नं. १ लक्षित कार्यक्रम  वटा १००००० उपभोक्ता समिति  जरुवापानी टंकी नि.उ.स. प्रेम सुन्दर राई ९८६२९७५७४८ २०७३।०२।१९ २०७३।०३।१५
रौतेनी डाँडा खानेपानी विस्तार खानेपानी विस्तार वडा नं. १ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  खानेपानी बिस्तार उ. समिति गणेश कुमार खत्री   2073।02।32 2073।03।23
खर्सला खोलामा बाँध निर्माण तथा खानेपानी टंकी निर्माण नदी नियन्त्रण वडा नं. ७ लक्षित कार्यक्रम  मिटर ७० १५०००० उपभोक्ता समिति  खर्सला खोला नदी नि.उ.स. मुक्तिनाथ घिमिरे ९८४२६४०४५२ २०७३।०२।०१ २०७३।०३।०१
सालघारी (बगहा चौक) महिला समूहको भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. ८ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  सालघारी टोल विकास संस्था सुमन कुमार चौधरी ९८५२८३५८९९ २०७३।०२।२१ २०७३।०३।१५
खोरिया टोल थारु बस्तीमा ट्यूबेल जडान तथा टंकी निर्माण खानेपानी वडा नं. ८ लक्षित कार्यक्रम  वटा ७५००० उपभोक्ता समिति  ट्यूबेल तथा टंकी नि.उ.स राजेश कुमार चौधरी ९८१००८८२२३ २०७३।०१।३१ २०७३।०२।३०
जलाधार टोल विकास क्षेत्र भित्र महिला विकास अधुरो भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. ९ लक्षित कार्यक्रम  वटा १००००० उपभोक्ता समिति  जलाधार टोल विकास क्षेत्र कृष्ण कुमारी कार्की ९८०३७७२७९६ २०७३।०१।१० २०७३।०२।१५
दीपज्योती (क) समितिको अधुरो भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. ९ लक्षित कार्यक्रम  वटा १००००० उपभोक्ता समिति  भवन निर्माण समिति गायत्री ढुङ्गाना   २०७२।१२।१७ २०७३।०२।२५
मनूना महिला सहकारी भवन घेराबेरा घेराबेरा निर्माण वडा नं. १० लक्षित कार्यक्रम  मिटर १४ १००००० उपभोक्ता समिति  नमुना बचत सहकारी संस्था जोखनी चौधरी ९८६२९४१५५९ २०७३।०१।२९ २०७३।०२।२८
सि.ए.सि. को अधुरो भवन निर्माण भवन निर्माण वडा नं. १० लक्षित कार्यक्रम  मिटर   १००००० उपभोक्ता समिति  जनकल्याण ना.स. केन्द्र दुर्गी चौधरी ९८२४७६७२१८ २०७३।०२।३२ २०७३।०३।१५
१० ककनी महिला बहुउद्देशीय भवनको जस्ता तथा मर्मत भवन मर्मर सम्भार वडा नं. १२ लक्षित कार्यक्रम  वटा १००००० उपभोक्ता समिति    पञ्‍च कुमारी राई   २०७२।१२।१० २०७३।०२।२५
११ कुर्थीबारी खानेपानी पाईप विस्तार खानेपानी वडा नं. १२ लक्षित कार्यक्रम  मिटर   १००००० उपभोक्ता समिति  खानेपानी उपभोक्ता समिति चन्द्र माया दनुवार ९८१७७९६३३१ २०७३।०२।०६ २०७३।०२।२५
१२ भालुखोप देखि कपासे सम्म खानेपानी पाईप विस्तार तथा टंकी निर्माण खानेपानी वडा नं. १३ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  खानेपानी उपभोक्ता समिति मोहन सिंह राई ९८०३७३८३४३ २०७३।०२।३२ २०७३।०३।२०
१३ धारापानी मुहान राखि खानेपानी धारा निर्माण खानेपानी वडा नं. १५ लक्षित कार्यक्रम  वटा १५०००० उपभोक्ता समिति  खानेपानी उपभोक्ता समिति कुल वहादुर कटुवाल ९८०७७२०७८३ २०७३।०२।०५ २०७३।०२।३१
  दलित वर्ग लक्षित कार्यक्रम                        
पोर्ताहामा सदा समुदायको कुल मन्दिर निर्माण मठ मन्दिर वडा नं. ५ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  सदा कुल मन्दिर नि.उ.स. लैहरबती सदा   २०७३।०२।२७ २०७३।०३।१५
जनशक्ति टोलमा ईनार निर्माण खानेपानी वडा नं. ८ लक्षित कार्यक्रम  वटा ७०००० उपभोक्ता समिति  ईनार नि.उ. समिति पदम वहादुर बि.क. ९८४२९११०१९ २०७३।०२।३१ २०७३।०३।१५
आदर्श टोल दलित बस्तीमा खानेपानीको लागि ईनार निर्माण खानेपानी वडा नं. १५ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  आदरश टोल ईनार समिति उर्मिला परियार ९८११५७००२१ २०७२।१२।२४ २०७३।०२।०१
  आदिबासी जनजाती लक्षित                        
साकेला थान नाच मञ्‍च निर्माण नाच मञ्‍च निर्माण वडा नं. २ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  साकेला थान नाच मञ्‍च नि.उ.स. श्री प्रकाश राई ९८१४७८४५९७ २०७३।०१।२८ २०७३।०२।१५
बोटे टोल अधुरो राजाजी मन्दिर निर्माण मठ मन्दिर वडा नं. ३ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  बोटे टोल विकास संस्था g/dfg af]6} ९८४२८५५६१६ २०७३।०2।२5 २०७३।०3।१5
सनुवामा राजाजी मन्दिर घेराबेरा निर्माण मठ मन्दिर वडा नं. ६ लक्षित कार्यक्रम  मिटर ७८ ७५००० उपभोक्ता समिति  राजधामी प्रगतिशिल संस्थान हृदय ना. राजधामी ९८१७७२३०२३ २०७३।०२।२० २०७३।०३।१५
भगवानी चौधरीको टोलमा राजाजी मन्दिर निर्माण मठ मन्दिर वडा नं. ७ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  राजाजी मन्दिर उ. समिति भगवानन्द दास चौधरी ९८४२८३७६५९ २०७२।१२।१५ २०७३।०१।३०
निर्माणाधिन थारु साँस्कृतिक भवन निर्माण भवन वडा नं. ८ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  थारु साँस्कृतिक भवन नि.उ.स. राम नारायण चौधरी ९८४२८६२९९० २०७३।०१।३१ २०७३।०२।३०
ग्याल्हाम साङ्गे ध्यक्षेण छ्योलिङ्ग गुम्बाको अधुरो भवन निर्माण मठ मन्दिर वडा नं. ८ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  बौद्ध गुम्बा निर्माण उ. समिति ललित वहादुर तामाङ्ग ९८४२८३०७११ २०७३।०१।१० २०७३।०२।३०
सालघारी पार्क भित्र बौद्ध विहार संरक्षण मठ मन्दिर वडा नं. ८ लक्षित कार्यक्रम  वटा २५०००० उपभोक्ता समिति  बौद्ध विहार भवन नि.उ.स. शिवकान्त चौधरी ९८४२८२८४०९ २०७३।०२।१६ २०७३।०३।१५
डिहिबार मन्दित मर्मत तथा घेराबेरा मठ मन्दिर वडा नं. १७ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  pHjn 6f]n ljsf; ;F:yf ;Gtf]if s'df/ rf}3/L ९८६२९८२२९३ २०७३।०२।04 २०७३।०३।20
भुमरसुवाको थारु टोलको डिहिबार मन्दिर मर्मत मठ मन्दिर वडा नं. १७ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  pHjn 6f]n ljsf; ;F:yf ;Gtf]if s'df/ rf}3/L ९८६२९८२२९३ २०७३।०२।04 २०७३।०३।20
  पिछडा तथा मुस्लिम बर्ग लक्षित                        
कब्रस्तान घेराबेरा मठ मन्दिर वडा नं. १० लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  कब्रस्तान घेराबेरा नि.उ.स. ईलियास सेख ९८१४७७९०४३ २०७३।०१।१५ २०७३।०२।१५
  ज्येष्‍ठ नागरिक बर्ग लक्षित                        
ज्येष्‍ठ नागरिक आवास गृह निर्माण मठ मन्दिर वडा नं. १ लक्षित कार्यक्रम  वटा २००००० उपभोक्ता समिति  जे.ना.आवास गृह नि.उ..स उदय कुमार वस्नेत   २०७३।०२।३२ २०७३।०३।२०
भगवती मन्दिर व्यवस्थापन मठ मन्दिर वडा नं. १ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति           
नाग पोखरी संरक्षण तथा शिव मार्गी व्यवस्थापन मठ मन्दिर वडा नं. ७ लक्षित कार्यक्रम  वटा ५०००० उपभोक्ता समिति  शिवमार्गी व्यवस्थापन समिति श्याम पाण्डे ९८१६७४३४५३ २०७३।०२।०५ २०७३।०२।३०
  नगरपालिका कोष                        
करमगाछी पश्चिम कल्भर्ट नजिक वाल तथा सडक निर्माण सडक निर्माण वडा नं. १ नगरपालिका अनुदान कार्यक्रम  मिटर   १९०००० उपभोक्ता समिति  करमगाछी पश्चिम सडक नि.उ.स. सन्तोष खड्का   2073।02।09 2073।03।15
सोभित मार्गको विष्णु राउतको घर छेउ सडक मर्मत सडक निर्माण वडा नं. ८ नगरपालिका अनुदान कार्यक्रम  मिटर ११० ५०००० उपभोक्ता समिति  सोभित मार्ग सडक ग्रा.उ.स. भानु राउत ९८४२९६०९११ २०७३।०१।१० २०७३।०१।३०
  :yf=ljsf; z'Ns                        
jftfj/0f ;F/If0f tyf j[Iff/f]k0f sfo{ j[Iff/f]k0f sfo{ वडा नं. 2 :yf=ljsf; z'Ns वटा ३० ८०००० उपभोक्ता समिति  j[Iff/f]kg sfo{ p=;= b'uf{ >]i6 ९८५२८३५०७३ २०७3।२।3२ २०७३।०3।24
gjf]bo6f]n hfg] zfvf af6f]sf] kw]/f] vf]n;fdf sNe{6 lgdf{0f sNe{6 lgdf{0f वडा नं. 16 :yf=ljsf; z'Ns वटा ४००००० उपभोक्ता समिति  gjf]bo 6f]n lasf; ;F:yf xf]d axfb'/ sfsL{ ९८४२८९९५८५ २०७3।02।05 २०७३।०3।20
  सडक वोर्ड कार्यक्रम                        
बुर्जाकान्ला हुदै पिपलचौरी, खारखोला सडक मर्मत तथा ग्रावेल वडा नं. 9 सडक बोर्ड कार्यक्रम  मिटर १७०५ ११३९५०० ठेक्का  भुश्‌नाम्छा क्न्ष्ट्रक्सन त्रि.न.पा.2 भिम राई   2073।02।17 2073।03।15
ईभरग्रिन पश्चिम बुध्दिलाल चौधरीको घर सम्म र बगाहा खोला सर्वेश्वर मन्दिर हुदै शोभित मार्ग बाट फर्छोट जगल जाने बाटो सडक मर्मत तथा ग्रावेल वडा नं. 7 र 8 सडक बोर्ड कार्यक्रम  मिटर १४४५ ९००५०० ठेक्का  चन्दन क्न्ष्ट्रक्सन त्रि.न.पा.2 सुमन्त कोईराला ९८५२८३०५८३ 2073।02।17 2073।03।15
शितलपुर चैनपुर सडक र सिताभन्जा¤ देखि सरस्वती सम्म सडक मर्मत तथा ग्रावेल वडा नं. 12र13 सडक बोर्ड कार्यक्रम  मिटर ८२० ९७१५०० ठेक्का  शिव ऊँ निर्माण सेवा त्रि.न.पा.2 प्रविन बस्नेत   2073।02।17 2073।03।15
खैजनपुर बरगाछी काफ्लेटोल हुदै सोनुवा जोड्ने सडक सडक मर्मत तथा ग्रावेल वडा नं. 6 सडक बोर्ड कार्यक्रम  मिटर २०९१ ११९५४०० उपभोक्ता समिति  खैजनपुर बरगाछी काफ्लेटोल हुदै सोनुवा जोड्ने सडक मर्मत तथा ग्रभेल उ.स. रधेश्याम चौधरी ९८४२८६१७१० 2073।02।32 2073।03।15
लÙमीपुर सडक सडक मर्मत तथा ग्रावेल वडा नं. 3,4र5 सडक बोर्ड कार्यक्रम  मिटर ६०६१ १४८५७०० उपभोक्ता समिति  लÙमीपुर सडक मर्मत तथा ग्रभेल उ.स. समुन्द्रि प्रसाद चौधरी ९८४२८२५४०८ 2073।02।31 2073।03।25
क्याम्पस गेट-पश्रिम चाँप देखि फत्तेपुर सडक सडक मर्मत तथा ग्रावेल वडा नं. 6 सडक बोर्ड कार्यक्रम  मिटर   ११३९५०० उपभोक्ता समिति  क्याम्पस गेट-पश्रिम चाँप देखि फत्तेपुर सडक मर्मत तथा ग्रभेल उ.स. बम बहादुर कटुवाल ९८४२८४५००४ 2073।02।32 2073।03।25