FAQs Complain Problems

Audit Report

Post date Document
मलेप प्रतिवेदन 207879 02/26/2024 - 13:37 PDF icon NC0Oz1685551772त्रियुगा नगरपालिका, २०७८।७९.pdf
आ व 2079।080को बैशाख महिनाको मासिक फाँटवारी 05/15/2023 - 16:18 PDF icon मासिक फाँटवारी बैशाख.pdf
२०७९ माघ महिना फाँटवारी 02/16/2023 - 11:52 PDF icon magh maina fhatbari.pdf
आ व २०७९।८० को पौष महिनाको मासिक फाँटवारी 01/19/2023 - 16:37 PDF icon poush fatbari.pdf
२०७९ कार्तिक महिना फाँटवारी 12/18/2022 - 16:16 PDF icon kartik bhatbari.pdf
२०७९ असोज मासिक फाँटवारी । 10/21/2022 - 16:01 PDF icon 2079 asoj phatbari.pdf
२०७९।०८० भाद्र महिना मासिक फाँटवारी । 09/23/2022 - 12:43 PDF icon भाद्र मासिक फाँटवारी.pdf
मासिक फाँटवारी २०७९ असार 07/22/2022 - 09:41 PDF icon मासिक फाँटवारी 2079 असार.pdf
मासिक फाँटबारी 2079 बैशाख 05/25/2022 - 11:26 PDF icon 2079 baisakh masik fhatbari.pdf
२०७८ साल चैत्र सम्मको खर्चको फाँटवारी । 04/21/2022 - 12:39 PDF icon 2078 चैत्र सम्मको खर्चको फाँटवारी .pdf

Pages