Budget and Program

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ वडागत ]

नगर सभा बाट पारित आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को बजेट [ वडागत ] हेर्न तल थिच्नुस :

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ प्रदेश ]

नगर सभा बाट पारित आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को बजेट [ प्रदेश ] हेर्न तल थिच्नुस :

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ नगरपालिका ]

नगर सभा बाट पारित आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को बजेट [ नगरपालिका ] हेर्न तल थिच्नुस :