स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

बातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु