स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा