स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सूचना सूचना सूचना ( सिलाई कटाई तालिम सम्बन्धमा)