स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

मिति २०७५/६/१२ गतेको दरभाउ पत्र रद्द भएको सूचना