स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

अ.व. २०७३/०७४ को दोस्रो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली