स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

ऐलानी जग्गाको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Body: 

 आफुले भोग गरेको ऐलानी जग्गाको को विवरण नगरपालिकाले तोके अनुसारको निवेदनको ढाचामा मिति २०७५ चैत्र मसान्त भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पेश गर्न हुन सम्पूर्ण सरोकारवाला नागरिकहरुमा अनुरोध छ | तोकिएको समय भन्दा पछाडी पेश भएका निबेदन माथि कुनै कारबाही नहुने र विवरण पेश गर्दा गलत मनसायले गलत विवरण पेश गरेको पाइएमा कार्यविधि अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ 

रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन,२०७५ को दफा ११, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५, को नियम ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा १८ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तथा मातहत रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको समन्यवमा प्रदान गरिने १०० दिन बराबरको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न भइ सार्बजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिहरुले २०७५ चैत्र महिनामा आफुले स्थाई बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बेरोजगार व्यक्तिको सुचिमा सुचिकृत हुन निबेदन  दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ | 

निवेदनको ढाचा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन निर्देशिका, २०७५ को अनुसूची १ बमोजिम हुनु पर्नेछ | निवेदनको ढाचा र यस सम्बन्धि बिस्तृत जानकारी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वेबसाइट www.pmep.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिने छ |

साथै यसै नगरपालिकाको वेबसाइट www.triyugamun.gov.np बाट समेत प्राप्त गर्न सकिने छ |