सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि बैंक खाता खोल्ने समबन्धि सूचना