स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा (VERSP-MIS) सम्बन्धि ३ दिने तालिम सम्पन्न